facebook instagram
Contact

The Csillag-Tósoki family

Send us a message!

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 • Név: Csillag-Tósoki Daniella
 • székhely: 8237 Tihany, Major utca 2.
 • adószám: 55738004-1-39
 • telefonszám: +36 30 641 7775
 • e-mail: info@mandulavilla.com

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő, mint a Mandula Villa, www.mandulavilla.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: Érintett(ek), Felhasználó(k) vagy Vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.mandulavilla.hu weboldalon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására.

Jelen szabályzat a Mandula Villa által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 • A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Mandula Villával kapcsolatba kerülő természetes illetve jogi személyek, vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy az érintettek magánszférája jogi védelemben részesüljön a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Jelen szabályzat célja továbbá annak biztosítása, hogy a Mandula Villa mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a vonatkozó 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseinek.
 • Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy az érintett által a weboldalon vagy más egyéb módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezése által meghatározott személyes adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 • Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2020.08.01. napjától visszavonásig hatályos.
 • Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
 • Tárgyi hatály: jelen szabályzat hatálya kiterjed az Mandula Villa minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

Érintett/Felhasználó/Vendég: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, fénykép, videófelvétel -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 • Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.
 • Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint beleegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

V. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

Az Adatkezelő kijelenti, hogy

 • az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 • az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 • gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság alapelvét.
 • a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében szabályokat alakít ki.
 • az apartmanházban megszálló vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 • az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 • a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 • az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelő nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 • a személyes adatokat harmadik személy részére csak abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 • az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner (pl. sabeeapp.com) adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.
 • megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

VI.1 A szolgáltatások igénybevétele

 • A Mandula Villa a szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja elsődlegesen a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.
 • Az egyes szolgáltatásoknál fennállhat a lehetőség további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szolgáltatások igénybevételének.

VI.2 Ajánlatkérés

 • A weboldalon keresztül történő ajánlatkérés esetén a vendég a levelező rendszeren keresztül adja meg az adatokat.
 • A válaszlevélben/visszajelzésben az adatkezelő és munkatársai esetleges további adatokat is kérhetnek, így pl. teljes név, lakcím, bankszámlaszám.

3. Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik, azt harmadik személynek nem adják ki, a beérkezett adatokat rögzítik és az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet a megadott e-mail címre eljuttatnak a részére.

VI.3 Szobafoglalás ún. foglalási motoron keresztül

A szobafoglalás során https://ibe.sabeeapp.com/properties/Mandula-Villa/... weboldalon az Adatkezelő a következő adatokat kéri/kérheti a Vendégtől:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Cím
 • Ország
 • Telefonszám
 • Érkezés várható ideje

Foglalás esetén további számlázási címre irányuló adatok is kérhetők.

VI.4 Bejelentkezés és a bejelentő lap

A Vendég az érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt bejelentőt tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A bejelentőlap során az apartmanház az alábbi adatokat kéri/kérheti:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Állampolgárság
 • Születési dátum
 • Személyi igazolvány szám
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • Aláírás
 • A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 • A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje.
 • A Vendég által a bejelentő lapon közölt adatok irányadóak az általa igénybe vett valamennyi szolgáltatásra is.

VI.5 Bankkártya adatok

 • Az érintett által a foglaláskor megadott bank-, hitelkártya/bankszámla/szépkártya adatokat az Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. A bankkártya/szépkártya adatokat elsődlegesen az Adatkezelő szerződéses partnerei kezelik. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner (pl. sabeeapp.com) adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.
 • Az Adatkezelő üzemeltetésében álló apartmanház szépkártya elfogadó helyek, amelyre a bankkártya kezeléssel megegyező adatvédelem vonatkozik.

VI.6 Ajándékutalvány

 • Az apartmanház lehetővé teszi, hogy a Vendég különböző ajándékutalványt vásároljon, amelyeket az adott értékben, határidőn belül fel lehet használni az apartmanház szolgáltatásaira.
 • Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.
 • Az ajándékutalvány megrendelése és az adatkezeléssel érintett adatok köre:

  a) Az érintett az apartmanházban személyesen, vagy a weboldalon található e-mail címen megrendelheti az általa meghatározott összegű, illetve maghatározott időtartamra szóló utalványt. Az utalvány megrendelésekor az Adatkezelő a következő adatokat kéri/kérheti:
 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • fizetési mód
 • Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlát, illetve az összeg beérkezését követően utalványt állít ki és a megadott címre megküldi.
 • A megadott személyes adatokat az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 • Az Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 • Az adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és a határidő elteltével törli azokat.

VI.7 Weboldal látogatási adatok, cookie használata

 • Hivatkozások és linkek
 • Cookie-k

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért.

A Mandula Villa a webes felületén történő használat kapcsán cookie-kat (sütik) használ. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A sütik alkalmazásának célja a weboldal könnyebb, jobb felhasználásának, illetve esetleges regisztrációnak/foglalásnak az elősegítése. A sütik adatokat tartalmazhatnak a felhasználó operációs rendszeréről, böngészőjéről. A fentiek alapján az internetes cookie a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget. A szolgáltató nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A cookie-k használatát le lehet tiltatni a böngésző beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A szolgáltató a Google Analytics rendszerét használja. A "hirdetésekhez kapcsolódó sütik" használatának célja, hogy kiválassza a látogatókat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítse meg a honlapján. A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.

VII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 • Személyes adat csak a jogszabályban előírtak betartása mellett az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 • Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásának megszűnésétől számított 30 napig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 • A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérésére a info@mandulavilla.com elérhetőségre küldött kérelemmel van mód.
 • Az érintettet megilleti az adatkezeléssel kapcsolatos előzetes tájékozódáshoz való jog, továbbá az adatok hozzáféréséhez, helyesbítéséhez, korlátozásához, törléséhez való jog.
 • Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze, gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
  A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre vagy helyesbítésre kerülnek.
 • Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során a törvényben meghatározott védelmi szintet nyújtja.
 • Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 • Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatai személyes adatnak nem minősülnek.

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, AZ ÉRINTETT JOGAI ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a info@mandulavilla.hu e-mail címen, illetve személyesen az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 • Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 • A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha
 • Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
 • Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – az érintett erre irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 munkanap alatt megvizsgálja, és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a jogszabályban előírt határidőt elmulasztja, az érintett az adatvédelmi jogszabályban meghatározottak szerint jogosult bírósághoz fordulni.
 • Bírósági jogérvényesítés: Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
 • A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 • Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az érintett bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is.
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége:
 • Jelen adatvédelmi szabályzatban nem részletezett kérdésekre a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament Tanács (EU)2016/679 (GDPR) rendelete az irányadó.

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az adatkezelési alapelvekkel ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályi előíráson alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

d) a jogszabályban meghatározott időtartam eltelt.


Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Tihany, 2020. augusztus 1.